Starbucks
Starbucks
Starbucks

Starbucks
Location: 1/F Phase 1