Figaro
Figaro
Figaro

Figaro Coffee Shop
Location: 1/F Phase 2